Iscrtavanje obrva & trajna šminka

U S L U G E

 

ornament

 

I S C R T A V A N J E  O B R V A  I  T R A J N A  Š M I N K A

 

 

Microblading iscrtavanje obrva sa jednom korekcijom
Microblading + senčenje obrva sa jednom korekcijom
Senčenje obrva
Eyeliner
Senčenje usana

 

ornament