Elektrostimulacija sa limfnom drenažom

Elektrostimulacija
 BELO
Elektrostimulacija je postupak kojim se pomoću aparata koji se zove Body King povećava tonus tretiranih mišića, brže sagorevaju masti, poboljšava cirkulacija, kao i drenaža tkiva.
BELO
Svi ovi efekti dovode do smanjenja obima, promene izgleda samog tela i poboljšanja tonusa kože.
BELO
Ovim tretmanom se pasivno izaziva kontrakcija mišića što dovodi do njihovog brzog zatezanja i eliminacije celulita.
Naročito je popularna kod osoba koje ne vole fizičku aktivnost, a žele da brzo postignu vidljive rezultate, kao i kod osoba koje brzo gube na težini.

U S L U G E

 

ornament

 

E L E K T R O S T I M U L A C I J A  S A  L I M F N O M  D R E N A Ž O M 

 

Po regiji
Dve regije

 

ornament